• Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu unijnego „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca !” realizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w partnerstwie z Powiatem Augustowskim, reprezentowanym przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Projekt ten realizowany jest w ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych w 40 szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce, poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych oraz podniesienie poziomu przygotowania uczniów i uczennic do podjęcia studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Wsparcie uzyskało 25 liceów ogólnokształcących i 15 techników z terenu całej Polski, które dzięki udziałowi w projekcie mają możliwość realizowania  interdyscyplinarnych programów nauczania dla poziomu rozszerzonego matematyki, fizyki, biologii i chemii.

    W ramach projektu powstały cztery interdyscyplinarne programy nauczania przenikające i uzupełniające się wzajemnie, korelujące treści i metody nauczania z matematyki i fizyki oraz biologii i chemii na poziomie rozszerzonym. Pogramy te są wdrażane na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach pozalekcyjnych – kołach naukowych. Nasza szkoła wytypowała dwie klasy: 2B i 2C, które realizują dwa programy interdyscyplinarne, z matematyki i fizyki (2B) – nauczyciele p. Barbara Górowska oraz p. Mirosław Bogdan, oraz biologii i chemii (2C) – nauczyciele p. Małgorzata Krzesicka oraz p. Wioletta Harmuszkiewicz. Programy są testowane podczas kół naukowych. Od września 2014 r. rozpocznie się wdrażanie programów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w klasach pierwszych. Powstały również dwa interdyscyplinarne koła naukowe: matematyczno-fizyczne i biologiczno-chemiczne. Realizację zadań projektowych w szkole nadzoruje ekspert ds. jakości wdrażanych projektów p. Marek Gałaszewski.

    Innowacyjność programów została wzmocniona dzięki platformie e-learningowej, na której znajdą się opracowane moduły lekcji, doświadczenia, zadania, filmy, gry edukacyjne, scenariusze lekcji itp. Szkoła otrzymała tablicę interaktywną z projektorem i oprogramowaniem oraz kamerę. Materiały dydaktyczne umieszczane na platformie będą powstawały  przy współudziale nauczycieli przez cały okres realizacji projektu.

    Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczęszczających na zajęcia koła matematyczno- fizycznego, zostaną zorganizowane dwa obozy naukowe,  dwie edycje konkursu matematycznego oraz wykłady w Wojskowej Akademii Technicznej.

    Adres www projektu: http://www.projekt.wat.edu.pl.